radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Odwołania od decyzji ZUS

Porady prawne w sprawach dotyczących odwołań od decyzji ZUS, sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji ZUS, sporządzanie pism do ZUS w sprawach dotyczących decyzji ZUS, pisma procesowe do sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego w sprawach decyzji ZUS, prowadzenie spraw przed sądem rejonowym, okręgowym i apelacyjnym w sprawach decyzji ZUS.


EMERYTURY – odwołania od decyzji w sprawach o prawo do wcześniejszej emerytury, w związku z pracą w warunkach szczególnych, - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do emerytury pomostowej, - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do wypłaty emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o wysokość emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o przeliczenie emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o zawieszenie emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach nakazanie wypłaty należnej emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o wstrzymanie wypłaty emerytury i zwrot nienależnie pobranych świadczeń, - odwołania od decyzji w sprawach o wznowienie wypłaty emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o wypłatę wstrzymanej emerytury - odwołania od decyzji w sprawach o wypłatę niezrealizowanego świadczenia emerytalnego, - odwołania od decyzji w sprawach o zwrot nienależnie pobranej emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o rozliczenie emerytury, - odwołania od decyzji w sprawach o rozliczenie emerytury i wypłatę odsetek.

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do świadczenia przedemerytalnego,

PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – odwołania od decyzji w sprawach o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, - odwołania od decyzji w sprawach o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, - odwołania od decyzji w sprawach o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę, - odwołania od decyzji w sprawach o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia,

NIE PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM - odwołania od decyzji w sprawach o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, - odwołania od decyzji w sprawach o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, - odwołania od decyzji w sprawach o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę, - odwołania od decyzji w sprawach o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia,

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - odwołania od decyzji w sprawach o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - odwołania od decyzji w sprawach o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, - odwołania od decyzji w sprawach o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, - odwołania od decyzji w sprawach o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do zasiłku chorobowego z tytułu dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, - odwołania od decyzji w sprawach o prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, o prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, z tytułu dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, - odwołania od decyzji w sprawach o podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, - odwołania od decyzji w sprawach o podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, - odwołania od decyzji w sprawach o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, - odwołania od decyzji w sprawach o zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego,

RENTY - odwołania od decyzji w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, - sprawy o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - odwołania od decyzji w sprawach o rentę rodzinną dla wdowy lub wdowca po zmarłym małżonku, - odwołania od decyzji w sprawach o rentę rodzinną dla dzieci, - odwołania od decyzji w sprawach o rentę socjalną,Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70