radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY RODZINNE

Porady prawne w sprawach rodzinnych, pozwy w sprawach rodzinnych, odpowiedzi na pozew w sprawach rodzinnych, pisma sądowe i urzędowe w sprawach rodzinnych, prowadzenie spraw rodzinnych przed Sądem.


- sprawy o rozwód, o separację,
- sprawy o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej,
- sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
- sprawy o podział majątku dorobkowego,
- sprawy o alimenty,
- sprawy o zabezpieczenie alimentów,
- sprawy o zmianę w zakresie alimentów (podwyższenie i obniżenie alimentów),
- sprawy o ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
- sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim, zmiana kontaktów,
- sprawy o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej,
- sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
- sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
- sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy o uznanie dziecka,
- sprawy o unieważnienie uznania dziecka,
- sprawy o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia,
- sprawy o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- sprawy o stanowienie opieki nad małoletnim, zmiana opiekuna prawnego i zwolnienie z funkcji opiekuna,
- sprawy o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- sprawy o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- sprawy o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
- sprawy o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
- sprawy o ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
- sprawy o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- sprawy o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
- sprawy o ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
- sprawy o ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- sprawy o zmianę opiekuna prawnego i zwolnienie z funkcji opiekuna,
- sprawy o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
- sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego,
- sprawy o wyrażenie zgody na anonimowe przysposobienie w przyszłości,
- sprawy o wydanie dziecka,
- sprawy o demoralizację i czyny karalne nieletnich.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70